Τι είναι τα φαρόπλοια;

Τι είναι τα φαρόπλοια;

Τι είναι τα φαρόπλοια;

Φαρόπλοιο ή Καραβοφάναρο είναι ειδικός τύπος ευδιάκριτου πλοίου, είτε εξ αρχικής ναυπήγησης, είτε εκ μετασκευής, όπου φέρει συνήθως στο κέντρο, κατά το διάμηκες του καταστρώματος μεγάλη κυλινδρική υπερκατασκευή, το άνω μέρος της οποίας καταλήγει σε φάρο φέροντας ανάλογο μηχανισμό ή και ραδιοφάρο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για πλωτό μεταλλικό Φάρο. Τα Φαρόπλοια ανήκουν στα βοηθητικά πλοία από το γεγονός ότι παρεχουν υπηρεσία, θεωρητικά, όταν αυτά είναι αγκυροβολημένα και όχι όταν ναυσιπλοούν.

Τα πλοία αυτού του τύπου λαμβάνουν μόνιμη θέση με σταθερή αγκυροβολία, εξομοιούμενα έτσι με τους κοινούς φάρους ή επάκτιους φάρους, η θέση των οποίων, (γεωγραφικό στίγμα), αναγράφεται στους ναυτικούς χάρτες, φαροδείκτες, πλοηγούς κ.λπ. Επίσης φέρουν τα σήματα αγκυροβολίας ή εκπέμπουν σήματα ομίχλης όταν παρίσταται ανάγκη. Το σήμα ή ο φανός αγκυροβολίας των προσδιορίζει και την πλώρη τους και εξ αυτής την διεύθυνση του επικρατούντος ανέμου ή ρεύματος. Το προσωπικό των φαρόπλοιων εκός από τα κύρια καθήκοντά τους είναι υποχρεωμένο να εκπέμψει και άλλα σήματα στη περίπτωση που αντιληφθεί πλοίο να κατευθύνεται σε κίνδυνο.

Επειδή τα φαρόπλοια λόγω ρευμάτων η θαλασσοταραχής μπορεί να εκπίπτουν («ξεσέρνουν») η θέση τους (γεωγραφικό στίγμα τους) χαρακτηρίζεται ως «προσεγγίζον» (position approximate, p.a.).
Στους χάρτες η θέση τους απεικονίζεται με τα σύμβολά τους σε μικρό κύκλο καθώς και το όνομά τους. Στις περιπτώσεις απομάκρυνσής των για δεξαμενισμό, επισκευές κλπ αντικαθίστανται από άλλους.

Ο λόγος παρουσίας ενός Φαρόπλοιου σ΄ ένα σημείο έναντι ενός απλού φωτοσημαντήρα είναι απο την αναγκαιότητα αναγνώρισής του από μεγάλη απόσταση, όπου καλύπτει μεγάλη φωτοβολία. Ακόμα χρήση τέτοιων πλοίων γίνεται σε παράκτιες περιοχές όπου οι ακτές έχουν ελάχιστη κλίση, ή και για τον λόγο ότι δεν προσφέρονται σε κατασκευή μόνιμου φάρου, ειδικότερα για προσεγγίζοντα πλοία από ανοικτή θάλασσα, όπως και σε περιοχές έντονης ναυτιλιακής κίνησης όπου συνυπάρχουν κίνδυνοι είτε μόνιμοι, είτε προσωρινοί, λόγω κάποιων έργων (λιμενικών, γεφυροποιίας, υποβρύχιων εργασιών κλπ). Επίσης «εν καιρώ πολέμου» όπου ακολουθεί η «σβέση των Φάρων», τα φαρόπλοια αντικαθιστούν τους κύριους φάρους, σε συγκεκριμένους χρόνους λειτουργίας και βεβαίως με διαφορετικές αναλαμπές και θέσεις των μονίμων.

Στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό ως Φαρόπλοια χαρακτηρίζονται επιπρόσθετα και τα υπαγόμενα στην Υπηρεσία Φάρων πολεμικά πλοία που εξυπηρετούν ανάγκες προσωπικού Φάρων ή προβαίνουν σε τακτικούς ελέγχους των αυτόματων Φάρων, ανεξάρτητα αν δεν φέρουν επ΄ αυτών μεταλλικό φάρο.

Πηγή