ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Η ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΟ ΣΤΗΝ ΓΓΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Η ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΟ ΣΤΗΝ ΓΓΑ

 

 

Ένας είναι ο μεγάλος στόχος της διοίκησης της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Η νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων των ερασιτεχνικών σωματείων όλης της χώρας που δραστηριοποιούνται με τον ναυταθλητισμό.

 

Εδώ και πολλούς μήνες η ΕΙΟ έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης όλων των κομμάτων της Βουλής προκειμένου να συμβάλουν στην οριστική λύση του προβλήματος που απασχολεί τα σωματεία πολλά χρόνια.

 

Έτσι, η νομική υπηρεσία της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας συνέταξε σχέδιο τροπολογίας και το κατέθεσε στην αντίστοιχη νομική υπηρεσία της ΓΓΑ.

 

Είχαν προηγηθεί δυο συναντήσεις μεταξύ ΓΓΑ και ΕΙΟ και η συμφωνία ήταν η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία να προτείνει εγγράφως το πώς μπορούν να  νομιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις των σωματείων και να σταματήσουν δια παντός οι διωγμοί, τα πρόστιμα, οι δεσμεύσεις λογαριασμών και οι απειλές για κατεδαφίσεις.

 

Αυτό έγινε και πλέον η μεγάλη οικογένεια της ιστιοπλοΐας και όλων των ναυταθλητικών σωματείων περιμένει από την ΓΓΑ και το αρμόδιο Υπουργείο να τοποθετηθούν και εφόσον συμφωνούν να προχωρήσουν  σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια Υπουργεία στην κατάθεση και ψήφιση του σχετικής τροπολογίας πριν τις βουλευτικές εκλογές.

 

Το προσχέδιο αναφέρει τα εξής:

 

 

 

Προστίθεται άρθρο 27Α στο νόμο 2971/2021 ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του οργάνου διοίκησης του φορέα που είναι αρμόδιος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού δύναται να παραχωρείται απευθείας η απλή χρήση των ως άνω κοινόχρηστων χώρων σε ναυταθλητικό σωματείο, που διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 ν.2725/1999 και έχει εγγραφεί στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, προς το σκοπό εκπλήρωσης των αθλητικών σκοπών του.

 

  1. Η διάρκεια της χρήσης ορίζεται σε τριάντα (30) έτη. Η παραχώρηση ανακαλείται σε περίπτωση κατά την οποία το ναυταθλητικό σωματείο απεγγραφεί για πέντε (5) συνεχή έτη από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων.

 

  1. Με την κατά τα ως άνω παραχώρηση, παραχωρείται και η χρήση των νομίμως υφισταμένων κατασκευών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός του παραχωρούμενου χώρου. Για την εκπλήρωση των αθλητικών σκοπών του το ναυταθλητικό σωματείο δύναται να τοποθετεί εντός του παραχωρούμενου χώρου αποκλειστικά και μόνο λυόμενες κατασκευές, ράμπες για πρόσβαση σκαφών και λέμβων και πλωτές εξέδρες, κατόπιν εγκρίσεως του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και ενημέρωσης του οικείου φορέα παραχώρησης.

 

  1. Εκατέρωθεν των ορίων των παραχωρούμενων χώρων καταλείπεται ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δυο (2) μέτρων, περιφραγμένη με πλέγμα, προκειμένου να επιτρέπεται η ελεύθερη κάθετη πρόσβαση στην παραλία

 

  1. Για την παραχώρηση χρήσης το ναυταθλητικό σωματείο υποχρεούται να

καταβάλλει ετησίως αντίτιμο ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους χώρους που χρησιμοποιεί. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό του αντιτίμου.

 

  1. Σε περίπτωση που εντός του παραχωρούμενου χώρου υφίστανται κατά την παραχώρηση κατασκευές ή εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν νομιμοποιηθεί, χαρακτηρίζονται ως νομίμως υφιστάμενες, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση των Υπουργείων

Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και σε περίπτωση που οι κατασκευές ή εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός αρχαιολογικού χώρου ή/και πλησίον μνημείων με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν αιτήσεως του ναυταθλητικού σωματείου. Η αίτηση του προηγουμένου εδαφίου συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή των προς

νομιμοποίηση κτηριακών ή λιμενικών κατασκευών ή εγκαταστάσεων και εξαρτημένο τοπογραφικό διάταγμα κλίμακας 1:500, που φέρει υπόμνημα, στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά το εμβαδόν των προς νομιμοποίηση κατασκευών και εγκαταστάσεων και στο οποίο απεικονίζονται η οριογραμμή του αιγιαλού και τα προς νομιμοποίηση έργα, με συντεταγμένες και με αλφαβητική ή αριθμητική περιγραφή των κορυφών

τους. Η αίτηση υποβάλλεται εντός έτους από την παραχώρηση.

 

  1. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων, κατασκευών και εγκαταστάσεων προς ναυταθλητικά σωματεία, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, εφόσον εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποβληθεί σχετική αίτηση και εγκριθεί κατά τη διαδικασία της παραγράφου 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των

παραγράφων 2 και 5 του παρόντος

 

  1. Τυχόν απόρριψη των κατά τις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος αιτήσεων προσβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσής της στην έδρα του σωματείου ή την ημερομηνία κατά την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της, με προσφυγή ενώπιον του κατά τόπου αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου

 

  1. Κατά τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 6 έως 8 προθεσμίες, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και η λήψη των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο διοικητικών μέτρων, καθώς και η εκτέλεση των τυχόν ήδη εκδοθέντων. Κατά τη διάρκεια των ίδιων προθεσμιών αναστέλλεται η παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, η παραγραφή των τυχόν ποινικών αδικημάτων, καθώς και η αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων, αναβάλλονται δε οι σχετικές ποινικές δίκες. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος τα έργα θεωρούνται κατεδαφιστέα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεως, λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και εκτελούνται όσα είχαν ανασταλεί.

 

  1. Τυχόν πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί εις βάρος ναυταθλητικών σωματείων μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και αφορούν πολεοδομικές παραβάσεις ή/και την χρήση των κατά τα ανωτέρω χώρων, δύνανται να καταβληθούν σε εκατόν είκοσι (120) δόσεις με μείωση κατά εξήντα τοις εκατό (60%)του βεβαιωμένου ποσού του προστίμου και πλήρη απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων»

 

 

 

 

ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ   ΤΥΠΟΥ  ΤΗΣ  ΕΙΟ